Informacje ogólne OPS

Gmina Wilkołaz przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych w wieku 50+,
które ze względu na wiek, stan zdrowia/ niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego.

W gminie Wilkołaz 10 osób otrzyma bezpłatnie „BRANSOLETKĘ ŻYCIA” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka) w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany w 2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „PRZYCISKIEM ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie. Zapraszamy do kontaktu pod nr Tel: 81 82 12 023.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie współpracuje z Bankiem Żywności w Lublinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka od 11.09 do 20.09.2017 roku.

 

            Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie 1.028,00 zł/na 1 osobę w rodzinie).

 

            Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS w Wilkołazie, proszone 
są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny 
(nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty, emerytury lub zaświadczenie 
o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

 

            Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 81 82 12 023.

            Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie: http://www.mpips.gov.pl w zakładce 
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną, Uchwałą nr XII/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilkołazie  w dniu 22.04.1990 roku.

     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

              

         Ośrodek realizuje zadania własne gminy z obszaru pomocy społecznej oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

Close Menu