Informacje ogólne OPS

Karta Duże Rodziny (elektroniczna) ZMIANY OD 9 czerwca 2021 r.

Gmina Wilkołaz przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych w wieku 50+,
które ze względu na wiek, stan zdrowia/ niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego.

W gminie Wilkołaz 10 osób otrzyma bezpłatnie „BRANSOLETKĘ ŻYCIA” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka) w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany w 2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „PRZYCISKIEM ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie. Zapraszamy do kontaktu pod nr Tel: 81 82 12 023.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie współpracuje z Bankiem Żywności w Lublinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka od 11.09 do 20.09.2017 roku.

 

            Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie 1.028,00 zł/na 1 osobę w rodzinie).

 

            Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS w Wilkołazie, proszone 
są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny 
(nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty, emerytury lub zaświadczenie 
o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

 

            Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 81 82 12 023.

            Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie: http://www.mpips.gov.pl w zakładce 
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną, Uchwałą nr XII/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilkołazie  w dniu 22.04.1990 roku.

     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

              

         Ośrodek realizuje zadania własne gminy z obszaru pomocy społecznej oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

Close Menu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status