Informacje ogólne OPS

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Wilkołaz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. 

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie poprzez dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych wskazanych poniżej do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do OPS w Wilkołazie do dnia 21 października 2021r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 81 82 12 023

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

                   Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach 

                              PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

                                                                                          „Lubelskie bez barier”

                                                          Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. 

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej. 

Zapewniamy wsparcie takie jak:

–  Diagnoza z IPD

–  Szkolenia

–  Staże ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu

–  Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia

–  W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

                                                                    Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

                                    Serdecznie zapraszamy chętne osoby do skorzystania, bo naprawdę warto. 

                                                                                       Kontakt z biurem projektu: 

                                                            Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3,  20-484 Lublin

                                                                  Telefony:  81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477

                                                                                e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl

* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, równie ż jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

                             ANKIETY PROSZĘ SKŁADAĆ DO 15.09.2021 ROKU

Karta Duże Rodziny (elektroniczna) ZMIANY OD 9 czerwca 2021 r.

Gmina Wilkołaz przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych w wieku 50+,
które ze względu na wiek, stan zdrowia/ niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego.

W gminie Wilkołaz 10 osób otrzyma bezpłatnie „BRANSOLETKĘ ŻYCIA” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka) w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany w 2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „PRZYCISKIEM ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie. Zapraszamy do kontaktu pod nr Tel: 81 82 12 023.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie współpracuje z Bankiem Żywności w Lublinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka od 11.09 do 20.09.2017 roku.

 

            Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie 1.028,00 zł/na 1 osobę w rodzinie).

 

            Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS w Wilkołazie, proszone 
są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny 
(nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty, emerytury lub zaświadczenie 
o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

 

            Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 81 82 12 023.

            Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie: http://www.mpips.gov.pl w zakładce 
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną, Uchwałą nr XII/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilkołazie  w dniu 22.04.1990 roku.

     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

              

         Ośrodek realizuje zadania własne gminy z obszaru pomocy społecznej oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

Close Menu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status