Informacje ogólne OPS

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-19 lipca 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie będzie czynny w godzinach od 6.00 do 14.00

Program „Od zależności ku samodzielności ” – edycja 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną przezwyciężenia ich trudnej sytuacji życiowej, której własnym staraniem nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów:

Moduł I Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Moduł II Samopomoc

Moduł III Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł IV Integracja i innowacyjność

Na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024 przeznaczono kwotę
3 mln zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do 12 lipca 2024 r. 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2024

Audycja radiowa o projekcie ,,Polityka Senioralna EFS+”:

https://rops.lubelskie.pl/category/aktualnosci-polityka-senioralna-efs/

W związku z organizacją szkoleń organizowanych w ramach projektu Polityka Senioralna EFS+” tj.:

– Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (dla osób, które będą świadczyć usługi sąsiedzkie w projekcie)

– Szkolenie dla opiekunów faktycznych

– Szkolenie dla opiekunów osób starszych

– Szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej AOON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie zamieścił regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach wraz z załącznikami w zakładce „Polityka Senioralna EFS+”

Gmina Wilkołaz przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie.

Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi: 41.991,68 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 41.991,68 zł

 

Opis programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu
  o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

81 82 12 023

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu,
  że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu,
  że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek do pobrania:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Przyjmowanie wniosków w formie papierowej w pokoju nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie w godzinach pracy Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem w Lublinie w zakresie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka od 29.11 do 11.12.2023 roku celem wydania skierowania.

               Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 235% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie 1.410,00 zł/na 1 osobę w rodzinie).

               Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS w Wilkołazie, proszone są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny (nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty, emerytury lub zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

               Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych,
w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 81 82 12 023.

               Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie rekrutuje do projektu „Polityka Senioralna EFS+” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilkołazie  z wypełnionymi dokumentami znajdującymi się w załączniku:

 • Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
 • Klauzula RODO (załącznik nr 2),
 • Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3).

lub też o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkołazie.

Załączniki:

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie do 14 listopada 2023 r. z wypełnioną kartą zgłoszeniową do programu (Załącznik nr 7).
Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie  do dnia 14 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Dnia 03.08.2023 r. zakończyliśmy wydawanie ostatniej transzy żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Zapraszamy do udziału w Grze miejskiej „PRZYGODA Z TATĄ”, która odbędzie się w Lublinie na terenie starego miasta w dniu 18 czerwca 2023 i jest organizowana na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na zakończenie przewidziano piknik rodzinny na terenie Parku przy Centrum Kultury w Lublinie obok placu Lecha Kaczyńskiego.

Gra jest skierowana do drużyn rodzinnych, w których kapitanem będzie TATO.

Uczestnicy naszej zabawy będą  przemieszczali  się po starym mieście, jak po planszy biorąc udział w rozwiązywaniu zagadek, odnajdywaniu miejsc, osób lub przedmiotów oraz wykonywać będą różne ciekawe zadania. Oczywiście wygra drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów w swojej kategorii.

KATEGORIE:

 1.  tata plus starsze dzieci (14 – 18 lat),
 2. tata plus młodsze dzieci (od urodzenia do 13 lat),
 3. zespoły mieszane (w skład zespołu wchodzą starsze i młodsze dzieci)

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresem:

https://tiny.pl/cxlfp

Udział w zabawie jest bezpłatny, a nagrody atrakcyjne.

NAGRODY

3 najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymają voucher o wartości 800 zł do wykorzystania w Ośrodku Wypoczynkowym Leśna Ryba.

Dodatkowo każda z drużyn na zakończenie wydarzenia weźmie udział w pikniku rodzinnym w Parku obok Centrum Kultury w Lublinie oraz otrzyma grę PAŁACOWY ZAWRÓT GŁOWY.

PIKNIK PODSUMOWUJĄCY

Po wykonaniu wszystkich zadań z gry uczestnicy podążają do Parku przy Centrum Kultury w Lublinie obok placu Lecha Kaczyńskiego, gdzie odbędzie się PIKNIK RODZINNY, na którym uczestnicy posilą się po zakończonej grze oraz będą mieli okazję do przyjemnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym.

Podczas pikniku zostaną wręczone nagrody w grze miejskiej „PRZYGODA z TATĄ”, a także zorganizowane zostaną gry, zabawy animacyjne oraz warsztaty, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny. Przygotowany będzie również wielki plac zabaw z dmuchańcami.

Chcemy, aby ten dzień,  uświadomił uczestnikom najważniejsze wartości, walory kontaktu z drugim człowiekiem, z komunikacji społecznej, z  wprowadzenia dialogu, wzmocnił więzi rodzinne, pokazał  modelowanie środowiska rodzinnego w celu zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, wskazał wzory i korzyści płynące z harmonijnego życia rodzinnego.

Jedną z atrakcji pikniku będzie koncert Łukasza Jemioły z zespołem.

HARMONOGRAM

11:00 – 14:00 – GRA MIEJSKA PRZYGODA Z TATĄ

14:00 – ROZPOCZĘCIE PIKNIKU W PARKU OBOK CENTRUM KULTURY

14:30 – Koncert: ŁUKASZ JEMIOŁA

17:00 – WRĘCZENIE NAGRÓD W GRZE MIEJSKIEJ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Gmina Wilkołaz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie.

Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi: 7.392,00 zł
Kwota dofinansowania programu w 2023 r. wynosi: 7.392,00 zł

Opis programu Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Cel programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi rozwój ich osobistego potencjału oraz podniesienie kompetencji, a także wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia.

W Gminie Wilkołaz Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i została nim objęta 1 osoba dorosła w wymiarze 200 godzin usługi/osobę, osoba zakwalifikowana została na podstawie zgłoszenia i spełniła kryteria programu, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 82 12 023

Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje.
Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek.

Ten problem może dotyczyć każdego dziecka,
nie bądź obojętny.

Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się,
ma problemy w szkole i niską samoocenę, to:

rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Dyżury specjalistyczne

Czym są dyżury specjalistyczne?

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W gminie Annopol obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu,
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W jaki sposób złożysz wniosek?

 • Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie,
 • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.

Od 1 grudnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie  można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Mogą to być nieruchomości ogrzewane pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi, bojlerami.

Kto otrzyma dodatek elektryczny?
Dodatek elektryczny otrzymają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne.

Gospodarstwo domowe może stanowić zarówno osoba samotna jak i rodzina. Liczba osób w rodzinie oraz ich dochody nie mają znaczenia prawnego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny, a CEEB
Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie albo wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

UWAGA!
Pod uwagę brane są zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny, a fotowoltaika

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego.
Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym tj. „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje”.

Jeden dodatek na jeden adres.

Na jeden adres, można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem. Zasada ta wynika z art. 27 ustawy:

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny a najem.

Dodatek elektryczny mogą otrzymać najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem.

Weryfikacja wniosku.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku elektrycznego.

Dodatek do prądu to 1000 zł. w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh
Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. , tylko w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

Termin wypłaty dodatku elektrycznego.
Wypłata dodatku elektrycznego nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny, a inne dodatki.
Nie można otrzymać dodatku do prądu, w przypadku gdy został już przyznany dodatek węglowy, dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Poprawnie uzupełniony i kompletny wniosek składa się od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wszystkie wnioski złożone po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć od 1 grudnia 2022 r. :

– w formie papierowej :

–  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie 
od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku przez ePUAP:

wydrukować wniosek,
dokładnie wypełnić i podpisać,
wniosek zeskanować
zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Przycisk Załatw sprawę,
w formularzu wpisać informację dla urzędu tzn. imię i nazwisko, rodzaj wniosku oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załącznika,
podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
Szczegóły w poniższym linku:

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).  

Szczegóły w poniższym linku:

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Proponowane wsparcie wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej na te z gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest paliwami stałymi.
Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których: 

 1. głównym źródłem ogrzewania jest:
 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy
 1. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (zgłoszenia dokonać należało poprzez stronę internetową: CEEB https://ceeb.gov.pl/ bądź w Urzędzie Gminy w Wilkołazie pok. nr 7);
 2. źródło ogrzewania zasilane jest:
 • węglem kamiennym,
 • brykietem,
 • peletem

zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego
UWAGA!
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacja na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1477).
Kwota dodatku węglowego
Wysokość dodatku węglowego wynosi jednorazowo 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego.
Formularze wniosków
Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego dostępne są do pobrania  przez stronę internetową Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie w pokoju nr 2,  tel. 818212023

Składanie wniosków
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wypłata świadczenia
Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacja będzie do odbioru osobistego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie.

 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

               Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

               Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie Serdecznie Dziękuje Stowarzyszeniu „Jedność Serca” za akcję wsparcia uchodźców z Ukrainy. Otrzymane od Państwa paczki z artykułami do pielęgnowania najmłodszych dzieci oraz posiłki dla nich, zostały przekazane uchodźcom z Ukrainy z terenu gminy Wilkołaz z małymi dzieci. 

                                                                                  KONSULTACJE SPOŁECZNE

                     Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 w Gminie Wilkołaz

 

W terminie od 22.03.2022 do 04.04.2022 roku odbywają się konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 w Gminie Wilkołaz. Celem dokumentu jest ustanowienie głównych kierunków rozwoju systemu pomocy społecznej na terenie gminy na lata 2021-2030. Strategia ta obejmuje diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz źródła jej finansowania. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z głównych narzędzi realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym. Określa kierunki jej rozwoju w perspektywie czasowej. Jej istotą jest wyznaczenie skoordynowanych działań lokalnych podmiotów, zarówno publicznych jak i niepublicznych, ukierunkowanych na ograniczanie zasięgu negatywnych zjawisk społecznych.

Projekt Strategii można pobrać poniżej. W przypadku uwag prosimy o skorzystanie z załączonego formularza.

Grafika ułatwiająca podstawową komunikację z osobami z Ukrainy w zakresie podstawowej pomocy i funkcjonowania. 
Grafikę można pobrać poniżej.

DODATEK OSŁONOWY - Nowe świadczenie dla polskich rodzin

Kto otrzyma dodatek osłonowy

3 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek ten będzie wypłacany na wniosek osób o dochodach nieprzekraczających 2100 zł (w gospodarstwach jednoosobowych) i 1500 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych). Dodatek ma przysługiwać w 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku osłonowym: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105
  i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł,

oraz

 1. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

UWAGA!!!

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę odpowiednio 2100 zł lub 1500 zł, dodatek osłonowy jest pomniejszany o kwotę przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona w ten sposób wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy,
który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
  Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!!!

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Za jaki okres przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W jakim terminie jest wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie:

 • do dnia 31 marca 2022 r. oraz
 • do dnia 2 grudnia 2022 r.

UWAGA!!! W przypadku gdy osoba uprawniona złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Oznacza to, że dodatki osłonowe przyznane
na podstawie wniosków złożonych do końca stycznia 2022 r. będą wypłacane w równych ratach
w podanych terminach. Jeżeli wniosek będzie złożony później, dodatek zostanie wypłacony jednorazowo.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek
 • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skrzynka ePUAP   /OPSWilkołaz/SkrytkaESP)
 • na urzędowym wzorze wniosku, który został określony przez Ministra Klimatu i Środowiska (dostępny w załącznikach).

WAŻNE:

Realizatorem zadania w Gminie Wilkołaz
jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie

tel. (81) 82 12 023

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Wilkołaz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. 

Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie poprzez dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych wskazanych poniżej do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do OPS w Wilkołazie do dnia 21 października 2021r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 81 82 12 023

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

                   Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach 

                              PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

                                                                                          „Lubelskie bez barier”

                                                          Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. 

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej. 

Zapewniamy wsparcie takie jak:

–  Diagnoza z IPD

–  Szkolenia

–  Staże ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu

–  Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia

–  W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

                                                                    Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

                                    Serdecznie zapraszamy chętne osoby do skorzystania, bo naprawdę warto. 

                                                                                       Kontakt z biurem projektu: 

                                                            Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3,  20-484 Lublin

                                                                  Telefony:  81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477

                                                                                e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl

* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, równie ż jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

                             ANKIETY PROSZĘ SKŁADAĆ DO 15.09.2021 ROKU

Karta Duże Rodziny (elektroniczna) ZMIANY OD 9 czerwca 2021 r.

Gmina Wilkołaz przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych w wieku 50+,
które ze względu na wiek, stan zdrowia/ niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego.

W gminie Wilkołaz 10 osób otrzyma bezpłatnie „BRANSOLETKĘ ŻYCIA” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym (tzw. teleopieka) w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany w 2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na dwa lata w specjalne bransoletki z tzw. „PRZYCISKIEM ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie. Zapraszamy do kontaktu pod nr Tel: 81 82 12 023.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie współpracuje z Bankiem Żywności w Lublinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka od 11.09 do 20.09.2017 roku.

 

            Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie 1.028,00 zł/na 1 osobę w rodzinie).

 

            Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS w Wilkołazie, proszone 
są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny 
(nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty, emerytury lub zaświadczenie 
o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

 

            Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 81 82 12 023.

            Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie: http://www.mpips.gov.pl w zakładce 
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną, Uchwałą nr XII/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilkołazie  w dniu 22.04.1990 roku.

     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

              

         Ośrodek realizuje zadania własne gminy z obszaru pomocy społecznej oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

Close Menu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status