Informacje ogólne OPS

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie współpracuje z Bankiem Żywności w Lublinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programy prosimy o zgłoszenie się do siedziby Ośrodka od 11.09 do 20.09.2017 roku.

 

            Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie 1.028,00 zł/na 1 osobę w rodzinie).

 

            Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS w Wilkołazie, proszone
są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny
(nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości renty, emerytury lub zaświadczenie
o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

 

            Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 81 82 12 023.

            Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie: http://www.mpips.gov.pl w zakładce
„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną, Uchwałą nr XII/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilkołazie  w dniu 22.04.1990 roku.

     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

              

         Ośrodek realizuje zadania własne gminy z obszaru pomocy społecznej oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Copyright OPS Wilkołaz